Alminnelige vilkår

Generelt  

Gyldighetsområde  

De her angitte alminnelige vilkår (”Alminnelige vilkår”) regulerer kundens (”Kunden”) tilgang til og bruk av tjenester (”Tjenester”) og tilleggstjenester levert av Experio AS («Leverandøren») eller formidlet av Leverandørens samarbeidspartnere. Alle juridiske foretak registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysund kan i utgangspunktet bestille Tjenester. Tjenestene kan ikke videreselges, leies ut eller gjøres tilgjengelig for tredjepart eller sluttbruker mot vederlag, med mindre dette er avtalt skriftlig mellom Partene (Leverandør og Kunde). Brukeren («Sluttbruker»), er den person eller foretak som med Kundens tillatelse kan benytte seg av Tjenesten. 

Avtalen har 2 års bindingstid, deretter løpende, med mindre annet er skriftlig avtalt.  

 

Bestilling av Tjenester  

Bestilling via web, skriftlig eller elektronisk, er å betrakte som en aksept av de Alminnelige Vilkår som gjelder for den aktuelle Tjenesten slik at en bindende avtale da er forpliktende etablert. Kunden skal oppgi korrekte og aktuelle opplysninger som er nødvendig til behandlingsformålet, inkludert organisasjonsnummer, foretaksnavn, postadresse, kontaktperson, mobilnummer og epostadresse. Kunden påtar seg å holde Leverandøren informert om eventuelle endringer i navn, adresse og epostadresse under avtaletiden. Om kunden oppgir uriktig eller ufullstendig informasjon i sin registrering har Leverandøren rett til midlertidig å stenge Tjenesten til dette er rettet opp.  

Det kan bli foretatt en kredittvurdering av Kunden ved bestilling av Tjenestene. Kunden mottar et gjenpartsbrev som bekreftelse på utført kredittvurdering. Leverandøren har rett til å avslå Leveranse på saklig grunnlag, kreve forhåndsbetaling, eller fastsette beløpsgrense på en eller flere Tjenester.  

 

Bruk av Tjenesten  

Kunden er ansvarlig for all aktivitet som forløper ved Kundens bruk av Tjenesten og all informasjon som Kunden legger inn, bearbeider eller gir andre personer tilgang til med hjelp av Tjenesten, samt all informasjon Kunden lagrer på lagringsplassen som inngår i Tjenesten (”Innholdet”). Leverandøren har rett å lage kopier av Innholdet for å fyllestgjøre Tjenestens sikkerhetsnivåer. Kunden er videre innforstått med den tekniske behandlingen av Tjenesten, inkludert Innhold, kan involvere; a) overføring til andre servere/tjenesteplattformer, b) endringer for å tilpasse og bearbeide Innholdet i samsvar med tekniske krav, c) tilpasninger knyttet til offentlige pålegg og/eller retningslinjer.  

Kunden er ansvarlig for all aktivitet som forløper ved Kundens bruk av Tjenesten og all informasjon som Kunden legger inn, bearbeider eller gir andre personer tilgang til ved hjelp av Tjenesten, samt all informasjon Kunden lagrer på server som inngår i Tjenesten.  

Leverandøren er ansvarlig for at Tjenesten er tilgjengelig 24/7 innenfor gyldig avtaleperiode. 

Betaling  

Fakturering og priser  

Kunden betaler for de ytelser Kunden mottar fra Leverandøren som faktura i format EHF eller PDF, med 14 dagers betalingsfrist om ikke annet er avtalt. Etablering og faste løpende abonnement faktureres forskuddsvis. Andre varer og tjenester fakturere etter overlevering eller per a-konto. Tilleggstjenester faktureres normalt fra Leverandøren, men selskapets samarbeidspartnere, som kan fakturere direkte i de tilfeller dette er mest hensiktsmessig, og vil da følge egne faktureringsrutiner. Priser kan konsumprisindeksreguleres én gang per kalenderår. Prisendringer varsles Kunden minimum 3 måneder før justeringen. 

 

Kundens betalingsansvar  

Den som er registrert som Kunde hos Leverandøren, er ansvarlig for betaling av Tjenestene. Leverandøren eller selskapets samarbeidspartnere leverer i henhold til de Alminnelige vilkår for Tjenesten, med mindre annet er avtalt skriftlig mellom partene. 

Ved betalingsmislighold vil Leverandøren sende inkassovarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. Kunden vil bli belastet med forsinkelsesrente etter lov om rente ved forsinket betaling og purregebyr slik dette fremkommer av Leverandørens til enhver tid gjeldende prisliste. Tjenester som forutsetter kreditt vil ikke kunne bli påregnet levert før gjelden er betalt eller på annen måte bortfalt.  

 

Varsel, endringer og oppsigelse 

Endringer fra Kundens side  

Endringer som har betydning for Tjenesten eller abonnement skal om mulig meldes til Leverandøren så snart som mulig eller senest en måned før endringen trer i kraft, og Leverandøren vil kunne bruke inntil en måned etter meldt endring på å gjennomføre denne.  

 

Endringer fra Leverandøren side  

Vesentlige endringer, driftsforstyrrelser eller mangler i tjenesten, skal varsles Kunden skriftlig så tidlig som mulig.  

Leverandøren kan dog unnlate å varsle dersom offentligrettslige regler eller hensynet til andre Kunder, forhindrer Leverandøren fra å varsle uten ugrunnet opphold. Avvikling av en eller flere Tjenester, herunder som følge av at Leverandøren legger ned Tjenesten, varsles minimum 6 måneder før stengning. 

 

Overdragelse fra Leverandøren   

Leverandøren forbeholder seg retten til å kunne overdra sine rettigheter og plikter knyttet til abonnementet til en annen egnet leverandør så fremt dette ikke er urimelig eller fører til vesentlige ulemper for Kunden.  

 

Overdragelse fra Kunde  

Kunden kan overføre abonnementet til annet juridisk foretak ved å gi skriftlig melding om dette til Leverandør. Overdragelsen vil finne sted etter at Leverandøren godkjenner ny kunde og fra den dertil påfølgende fakturaperiode. Kunden er ansvarlig for abonnementet inntil ny kunde er registrert og godkjent av Leverandøren. Overdragelse av abonnement faktureres i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste. Ved konkurs, avvikling, oppkjøp eller fusjonering av selskapet (Kunden), kan overdragelse finne sted uten omkostninger. Særbetingelser eller vilkår til abonnementet kan ikke overdras, uten å tegne ny avtale. 

 

 

Oppsigelse 

Kunder kan bringe abonnementet til opphør med virkning fra utgangen av måneden etter at melding om oppsigelse skriftlig har kommet frem til Leverandøren. Oppsigelsesperioden er 3 måneder. Dersom Kunden sier opp en bindingstidsavtale før bindingstiden har utløpt må Kunden betale et gebyr for oppsigelse i bindingstid, i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste. Ved oppsigelse av Avtalen, uansett av hvilken grunn, skal bestemmelsene i punktet om konfidensialitet fortsatt ha gyldighet. 

 

Feil eller mangler ved produktet 

Reklamasjon  

Før reklamasjon skal Kunden undersøke om feilen skyldes forhold på Kundens /sluttbrukerens side. Kunden skal straks etter overlevering av tjenesten, grundig undersøke det leverte produktet, bl.a. ved gjennomlesing av tekst, gjennomgang av bildemateriale og gjennomhøring av lydfil. Mangler ved leveransen skal varsles umiddelbart, senest innen to virkedager etter at mangel ble oppdaget.  

Dersom Kunden kan synliggjøre at Tjenesten ikke fungerer slik Leverandøren har beskrevet, må Kunden melde dette til Leverandøren skriftlig.  

For etterfølgende forhold, som ikke kunne ha blitt oppdaget gjennom undersøkelser ved overlevering, skal Kunden reklamere uten ugrunnet opphold. I motsatt fall mister Kunden sin rett til å gjøre en mangel gjeldende.  

Leverandøren skal snarest mulig etter å ha blitt gjort kjent med en berettiget reklamasjon, iverksette tiltak for å utbedre dette. Hvis Kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Leverandøren, dekker ikke Leverandøren disse utgiftene eller følgefeil som følge av Kundens eget utbedringsforsøk.  

Leverandøren er ikke ansvarlig for feil, mangler eller forstyrrelser på datakommunikasjonslinjer, GPS/satellitter eller Sluttbrukers mobilenhet. Tjenesten garanteres kun for mobile enheter som innfrir Leverandørens til enhver tid gjeldende kravspesifikasjoner og operativsystemer.  

 

Stenging / Heving  

En part har rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning dersom den andre Parten i vesentlig grad misligholder sine forpliktelser og ikke gjennomfører tiltak for å rette opp innen ti dager etter skriftlig varsel.  

Leverandøren kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Kundens side, herunder bruk i strid med lovverk eller annet type misbruk i form av f.eks. brudd på opphavsmenns rettigheter, spredning av porno/barneporno, rasistiske og politiske ytringer eller ærekrenkelser.  

 

Behandling av personopplysninger  

Innhenting og bruk av personopplysninger  

Partene plikter å bevare taushet om innholdet de er i besittelse av gjennom denne avtalen. Opplysninger om sluttbrukere er begrenset til; antall nedlastinger, tid og sted, språk og nasjonalitet på sluttbruker. I tillegg kan Leverandør tilrettelegge for brukerundersøkelse, dersom dette er avtalt med Kunden. For Leverandøren skal disse opplysningene innhentes med det formål å forbedre ytelse/service for Sluttbruker. Kunden kan selv gjennomføre brukerundersøkelser uten å innhente samtykke fra Leverandøren. 

Leverandøren har plikt til å påse at all innsamling, oppbevaring, utveksling og annen håndtering av personopplysninger etter denne avtalen skjer innenfor rammene av gjeldende regelverk, jf. blant annet personopplysningsloven/GDPR.  

Dersom Kunden bestiller Tjenester eller produkter fra tredjepart som forutsetter utlevering av lokaliseringsdata eller annen relevant data fra Leverandøren, samtykker Kunden i at Leverandøren kan utlevere nødvendig data.  

 

Juridisk eierskap, tvister og endringer 

Eierskap til innhold 

Kunden beholder eierskap til skriftlig innhold, bilder, lydfiler, 3D-modeller og hologram som den selv har produsert og som Leverandøren har benyttet som grunnlag for produktet. 

Leverandøren beholder eierskap til alle lydfiler som den selv har produsert, samt det skriftlige materiale og bilder som den har produsert til bruk i og for produktet. Lydfilene er en del av merkevaren Voice Of Norway, og Kunden er ikke berettiget til noen form for bruk, tilgjengeliggjøring, kopiering el.l. utover bruken av Leverandørens produkt overfor sine sluttbrukere. Dette gjelder også etter avtalens avslutning. Kunden anses å ha en lisens for bruk av lydfiler samt tekst og bilder produsert av Leverandøren, så lenge avtalen varer. Dersom Kunden velger å si opp avtalen kan Leverandøren fortsette å publisere innholdet. Under forutsetning av skriftlig aksept fra Kunden kan produktet leveres til andre aktører.  

Kunden kan merke sitt innhold med egen logo i Tjenesten. Kunden må tilpasse logoformat iht. Leverandørens spesifikasjoner for filer og formater. Kunden har rett til å bruke Leverandøren sin merkevare i salgs- og markedskommunikasjon for å fremme aktivitetene. 

 

Konfidensialitet 

Partene forplikter seg til både under Avtalens varighet og senere, ikke å videreformidle eller meddele for tredjepart informasjon om Partenes forretningsmessige forhold og andre opplysninger om den annen part som mottas i forbindelse med oppfyllelsen av Avtalen.  

 

Tvister 

Tvister mellom Kunden og Leverandøren skal søkes løst i minnelighet. Dersom tvisten ikke lar seg løse ved forhandlinger kan hver av partene bringe tvisten inn for de alminnelige domstoler, med Trondheim som avtalt verneting.  

 

Endring i vilkårene  

Leverandøren forbeholder seg retten til å endre de Alminnelige vilkår, herunder som følge av lover, vedtak og pålegg fra offentlig myndigheter. Ved vesentlige endringer i de Alminnelige vilkår har Kunden rett til å si opp avtalen. Endringer av vilkårene varsles i henhold til Alminnelige vilkår punkt Endringer fra Leverandørens side. 

 

Gyldig fra 11.09.2023